Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. ŚW. JOSEMARIA ESERIVA DE BALAGUERA
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Św. Josemaria Eseriva de Balaguera
3689

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Św. Josemaria Eseriva de Balaguera
Etos pracy - E. Balaguer
Portret błogosławionego na tle płaskorzeźby Andrea Pisano, pochodzącej z Campanili we Florencji.
Ethos of work - E. Balaguer
Portrait of Josemaria Eseriva de Balaguera against a sculpture by Andrea Pisano coming from Campanila in Florence.
Data wydania/Date of issue: 22.06.2000
Nr katalogowy/No.: 3689
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 39,5 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 400.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik
ŚW. JOSEMARIA ESERIVA DE BALAGUERA   

Josemaria Escriva de Balaguer urodził się w Barbastro w Hiszpanii 9 stycznia 1902 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 marca 1925 r. w Saragossie. Dwa lata później przeniesiony został do Madrytu, gdzie rozwijał pracę duszpasterską we wszystkich środowiskach. Otaczał szczególną troską biednych i bezdomnych z dzielnic marginesu społecznego oraz nieuleczalnie chorych umierających w szpitalach. W 1928 r. założył Opus Dei - katolicki instytut świecki. Początkowo działał on poza strukturami oficjalnego Kościoła, który nie dopuszczał do nadania organizacji kształtu prawnego. Dopiero Sobór Watykański II wyraził zgodę na jego działalność. W 1943 r. ufundował Stowarzyszenie Kapłańskie pod wezwaniem Św. Krzyża, nierozerwalnie związane z Opus Dei, które zostało ostatecznie uznane przez Stolicę Apostolską 16 stycznia 1950 r. W 1946 r. Balaguer rozpoczął działalność apostolską, która w ciągu kilkunastu lat objęła swym zasięgiem cały świat. Podstawowym nakazem dla członków Opus Dei sa słowa jego założyciela: Uświęcać pracę, uświęcać się w pracy, uświęcać się poprzez pracę. (...) Nadszedł czas, aby chrześcijanie głośno mówili, że praca jest darem Boga i nie ma żadnego sensu dzielenie jej na kategorie w zależności od jej rodzaju, uważając jedne zajęcia za lepsze, a drugie za gorsze. Należy jednakowo szanować trud i pracę innych. Każda praca jest świadectwem godności człowieka i jego panowania nad stworzeniem. Stwarza ona szansę na rozwinięcie własnej osobowości. Stanowi ogniwo łączące ludzi między sobą, jest źródłem utrzymania własnej rodziny, sposobem polepszania bytu społeczności, w której żyjemy, a dla całej ludzkości postępem. Dlatego też praca jawi się jako udział w dziele Boga (...).
6 października 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Josemarię Escrivę de Balaguer nowym Świętym Kościoła katolickiego.

Josemaria Escriva de Balaguer was born in Barbastro in Spain on January 9th, 1902. He received the holy orders on March 28th, 1925, in Saragossa. Two years later, he was moved to Madrid, where he developed his work in all milleus. He took a special care for the poor and homeless from the social margin districts and those terminally ill in hospitals. In 1928, he founded Opus Dei - a Catholic laic institute. At first, it functioned outside the structures of the official Church, which did not accept the establishment of a legal shape of the organization. The 2nd Vatican Meeting permitted its activities. In 1943, he founded the Priests' Association of St. Cross, permanently connected with Opus Dei, which was finally accepted by the Holy See on January 16th, 1950. In 1946, Balaguer started his apostle activities, which covered the whole world within several years. A basic order for members of Opus Dei included the words of the founder: Make the work holy, become a saint in work, become a saint from work (...). There came the time when Christians spoke loudly that the work is a gift from God and there is no sense in dividing it into categories, depending on its type, considering some work to be better than another. The effort and work of others has to be equally respected. Every work is a proof of the human dignity and its sovereignty over the world. It offers a chance of a development of one's own personality. It constitutes a link between the people, it is a source of the maintenance of one's own family, a way to improve the existence of the society in which we live, it is a progress for the whole humanity. This is why, the work participates in the act of God (...).

Św. Josemaria Eseriva de Balaguera
Strona główna